Eigenheid,

Praktijk voor psychosociale therapie en levenswegbegeleiding.

Algemene voorwaarden:

Het therapietraject van Eigenheid is uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van noodzakelijke reguliere zorg.

Als de cliënt bij aanvang van de therapie onder behandeling is van een of meer artsen (huisarts en/of specialist), dienen deze als ze niet zelf de doorverwijzer zijn, door de cliënt van de aanvullende therapie op de hoogte te worden gebracht.

De eigen huisarts en eventuele specialisten blijven gedurende het traject uiteraard de eerst verantwoordelijken voor de behandeling van de aandoening waarvoor zij de cliënt behandelen.

De cliënt dient dan ook gedurende het therapietraject de door artsen en specialisten voorgeschreven behandelingen te blijven volgen en voorgeschreven medicijnen te blijven gebruiken. Veranderingen ten aanzien van behandeling en medicatie dienen alleen te geschieden in overleg met de betrokken artsen.

De cliënt draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die de cliënt en therapeut gezamenlijk doorbrengen als daarvoor en daarna.

De gegevens uit de schriftelijke intake en alles wat tijdens de therapie wordt besproken gelden als strikt vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden, indien nodig, alleen doorgegeven aan derden na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Alleen in geval van dreigend gevaar voor de cliënt zelf, de samenleving of andere personen zal, na vermelding aan de cliënt, relevante en noodzakelijke informatie worden doorgegeven aan desbetreffende personen of instanties

De therapeut werkt volgens de beroepscodes van de NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen), en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Met ondertekening van deze algemene voorwaarden verklaart de cliënt hiervan kennis te hebben genomen en met de voorwaarden akkoord te gaan.

Datum

Naam cliënt

Handtekening