Privacy- en cookieverklaring

Eigenheid, praktijk voor psychosociale therapie en levenswegbegeleiding

(verder aangeduid als Praktijk Eigenheid)

Vanzelfsprekend respecteren wij de privacy van onze (toekomstige) cliënten en bezoekers van onze website. De verwerking en de opslag van de aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens gebeuren uiteraard op een wijze die overeenkomt met de eisen die gesteld zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  • De beveiliging van uw persoonsgegevens

Praktijk Eigenheid wil uw gegevens zo veilig mogelijk beheren. We nemen dan ook passende maatregelen om onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, verlies of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

De ons toevertrouwde gegevens worden niet in Cloud of computer opgeslagen, maar op een externe harde schijf binnen de eigen praktijk. Om de veiligheid te verhogen worden de gegevens bovendien versleuteld opgeslagen en beheerd onder een wachtwoord.

Mocht u toch de indruk hebben dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via Info@praktijkeigenheid.nl

  • Welke gegevens worden door Praktijk Eigenheid verwerkt?

Praktijk Eigenheid verwerkt alleen de gegevens die telefonisch en of schriftelijk actief door uzelf zijn aangeleverd. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verzamelen we alleen met toestemming van de ouders of voogd.

Naast de intakegegevens gaat het verder om de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de gegevens die voortkomen uit uw eventuele bezoek aan onze website. Zie voor dit laatste de cookieverklaring.

  • Wat is het doel van deze gegevensverwerking?

De verwerking en opslag van uw persoonlijke gegevens dienen slechts als voorbereiding en ondersteuning van een therapeutisch advies, een therapie traject of levenswegbegeleiding.

Daarnaast dienen de gegevens om via telefoon en e-mail met u in contact te kunnen treden en uw betalingen te kunnen verwerken.

  • De bewaartermijn van persoonsgegevens

De door Praktijk Eigenheid bewaarde persoonlijke gegevens dienen over het algemeen een langdurig proces van therapeutisch advies, therapie traject of levenswegbegeleiding.

Na definitieve beëindiging van het therapeutisch contact worden de gegevens verwijderd.

Mocht de eigenaar, tevens verwerkingsverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming, van Praktijk Eigenheid onverwacht komen te overlijden, dan worden alle bij Praktijk Eigenheid aanwezige persoonsgegevens door de executeur-testamentair vernietigd.

  • Het recht op aanpassing en verwijderen van persoonsgegevens

Praktijk Eigenheid verwerkt alleen de gegevens die telefonisch en of schriftelijk actief door uzelf zijn aangeleverd, dan wel die voortkomen uit uw eventuele bezoek aan onze website.

Uiteraard heeft u het recht om op ieder moment deze gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierover kunt u contact met ons opnemen via Info@praktijkeigenheid.nl. We reageren dan zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).   Dit kan via het klachtenformulier op de website van de AP, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl, of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.

  • Het delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Eigenheid verkoopt uiteraard uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten dienstverleningsovereenkomst, of als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Praktijk Eigenheid heeft de verwerking van persoonsgegevens in eigen beheer. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zullen we met de desbetreffende personen of bedrijven een verwerkersovereenkomst sluiten om te zorgen dat hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid blijft gehandhaafd – Praktijk Eigenheid blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uiteraard valt onzerzijds ieder contact tussen u en Praktijk Eigenheid onder onze geheimhoudingsplicht. Gegevens, ook andere dan persoonsgegevens, worden indien noodzakelijk alleen aan derden verstrekt na schriftelijke en ondertekende toestemming van de cliënt.

Van uw kant heeft u wel het recht om ons te verzoeken uw gegevens door te sturen naar andere personen of instanties. U kunt hierover contact opnemen via Info@praktijkeigenheid.nl.

  • Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Eigenheid neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dwz besluiten die rechtstreeks worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder menselijke tussenkomst.

  • Cookieverklaring

De website van Praktijk Eigenheid maakt een minimaal gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij een eerste bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.

De cookies die wij gebruiken dienen slechts om de website beter te laten werken, de zgn. technische en functionele cookies.

Bij een eerste bezoek aan onze website verschijnt de vraag of u al of niet cookies wilt accepteren. Hoewel wij in verband met de optimalisering van de website blij zijn met acceptatie laten we u uiteraard vrij – ook zonder acceptatie bent u even welkom op onze website.

We willen u er bovendien op wijzen dat u zich kunt afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Ook voor cookies geldt dat wij niet de intentie hebben om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website werkelijk ouder is dan 16 jaar.

Mocht u als ouders of voogd er van overtuigd zijn dat we zonder toestemming gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkeigenheid.nl, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

  • Functionaris gegevensbescherming van Praktijk Eigenheid.

De verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming berust bij Sjaak Hauwert, te bereiken via Info@praktijkeigenheid.nl